Δευτέρα, 25 Σεπτεμβρίου, 2023
ΑρχικήΚαταγγελίεςΟμοσπονδία Τελωνειακών Υπαλλήλων...

Ομοσπονδία Τελωνειακών Υπαλλήλων Ελλάδος

Η Ομοσπονδία Τελωνειακών Υπαλλήλων (OYTYE) με επιστολή της προς τον Υπουργό Οικονομικών ζητάει απεγνωσμένα νέο εξειδικευμένο προσωπικό ώστε να μπορούν τα τελωνεία να λειτουργούν αποτελεσματικά και να φέρνουν έσοδα.

ΠΡΟΣ: Υπουργό Οικονομικών κ. Γεώργιο Παπακωνσταντίνου

ΚΟΙΝ.: 1) Υφυπουργό Οικονομικών κ. Δημήτρη Κουσελά

2) Γενικό Γραμματέα Φορολογικών και Τελωνειακών Θεμάτων κ. Δημήτρη Γεωργακόπουλο

3) Γενικό Δ/ντη Τελωνείων & Ε.Φ.Κ. κ. Νικόλαο Βερναδάκη

4) Προϊστάμενο 3ης Δ/νσης Προσωπικού Τελωνείων κ. Μανώλη Γιαλούρη

Κύριε Υπουργέ,

Απόρροια της εμπειρίας μας, τόσο ως εργαζομένων όσο και ως εκπροσώπων αυτών, είναι η πεποίθηση ότι οι σημερινές δυσλειτουργίες της Τελωνειακής Υπηρεσίας οφείλονται, κατά μείζονα λόγο, στην απουσία διαρθρωτικών αλλαγών και στην έλλειψη προσωπικού, προβλήματα τα οποία υφίσταντο μεν διαχρονικά, αλλά την τελευταία πενταετία έχουν επιδεινωθεί, καθώς από πλευράς πολιτικής και υπηρεσιακής ηγεσίας δεν έγιναν οι αναγκαίες παρεμβάσεις.

Όπως γνωρίζετε, η διαρθρωτική δομή της Υπηρεσίας μας δεν έχει μεταβληθεί ουσιαστικά τα τελευταία χρόνια, παρά τις επερχόμενες αλλαγές σε κοινοτικό επίπεδο στο σύνολο των τελωνειακών διαδικασιών και διατυπώσεων (Νέος Κοινοτικός Τελωνειακός Κώδικας-Ηλεκτρονικό Τελωνείο-Εγκεκριμένοι Οικονομικοί Φορείς-Κεντρικός Τελωνισμός Εμπορευμάτων).

Η δε αναδιάρθρωση που επιχειρήθηκε το 2007, μάλλον συνέβαλε στην περαιτέρω απορρύθμιση και αποσυντονισμό της υπηρεσίας, παρά οδήγησε στο επιθυμητό για την Υπηρεσία αποτέλεσμα. Και τούτο διότι, είχε ως σκοπό και στόχο την δημιουργία επιπρόσθετων θέσεων προϊσταμένων επιπέδου Διεύθυνσης και Τμήματος για την ικανοποίηση των κομματικών φίλων και όχι τον εκσυγχρονισμό και την αποτελεσματικότητα της υπηρεσίας.

Επιπρόσθετα, μετά τις μαζικές αποχωρήσεις τόσο του 2010 (365 άτομα), όσο και των τελευταίων ετών (266 το 2007, 286 το 2008 και 187 το 2009), χωρίς καμία ουσιαστική πρόσληψη αυτά τα χρόνια (πλην ορισμένων επιλεκτικών μετατάξεων), σήμερα υπηρετούν στην Τελωνειακή Υπηρεσία δύο χιλιάδες οκτακόσιοι ογδόντα έξι (2.886) υπάλληλοι, οι οποίοι λόγω των συνεχιζόμενων αποχωρήσεων μειώνονται δραματικά. Επισημαίνουμε ότι οι υπηρετούντες υπάλληλοι ανέρχονταν:

το 2000 σε 3.931

το 2004 σε 3.746

το 2006 σε 3.796

το 2009 σε 3.309

Κατ’ αποτέλεσμα, τα περισσότερα τελωνεία της χώρας αδυνατούν να λειτουργήσουν αποτελεσματικά και οι υπάλληλοι εργάζονται καθημερινά, καθ΄ υπέρβαση, αρκετές ώρες, πέραν του προβλεπόμενου ωραρίου για να ανταποκριθούν τα τελωνεία στις απαιτήσεις των συναλλασσόμενων, λαμβάνοντας υπόψη και την δύσκολη οικονομική κατάσταση της χώρας.

Οπότε, η Τελωνειακή Υπηρεσία σήμερα, όπως είναι διαρθρωμένη και δομημένη και με το υπάρχον προσωπικό που υπηρετεί, ανταποκρίνεται οριακά στα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις της.

Η υφιστάμενη κατάσταση είναι λοιπόν αδιέξοδη και επιβάλλονται άμεσες παρεμβάσεις εκ μέρους σας. Ως τέτοιες προτείνουμε:

α) Άμεση πρόσληψη των επιτυχόντων του διαγωνισμού του 2009 και των δικαιωθέντων του διαγωνισμού του 2002 (150 και 10 άτομα αντίστοιχα), των οποίων η διαδικασία πρόσληψης έχει παγώσει, μετά από νομοθετική παρέμβασή σας).

β) Νέα προκήρυξη πρόσληψης προσωπικού τουλάχιστον 300 ατόμων, λαμβάνοντας υπόψη ότι πέρα από τις σημερινές ελλείψεις, το 2011 και 2012 αποχωρούν 546 (219 και 327 αντίστοιχα) συνάδελφοι.

γ) Άμεση ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής και τοποθέτησης προϊσταμένων επιπέδου διεύθυνσης. Σας τονίζουμε ότι, σήμερα οι περισσότερες τελωνειακές μονάδες και κυρίως οι πλέον σημαντικές λειτουργούν χωρίς προϊσταμένους.

Επίσης, καμία επιλογή δεν έχει πραγματοποιηθεί από 1-1-2008 και καμία μετακίνηση από την ανάληψη της πολιτικής ηγεσίας από μέρους σας, με αποτέλεσμα τη διατήρηση του υπάρχοντος νοσηρού κλίματος.

δ) Προκήρυξη επιλογής προϊσταμένων επιπέδου τμήματος. Η διαδικασία πρέπει να ξεκινήσει και να ολοκληρωθεί άμεσα, γιατί τα περισσότερα τμήματα δεν είναι στελεχωμένα με προϊσταμένους.

ε) Ορθολογική κατανομή του προσωπικού, με αντικειμενικά και αξιοκρατικά κριτήρια, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις ανάγκες λειτουργίας των Τελωνειακών μονάδων, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στα Τελωνεία εισόδου-εξόδου (π.χ. Τελωνείο Ευζώνων) και στα Τελωνεία Ε.Φ.Κ..

 Άμεση προώθηση των αιτημάτων των συναδέλφων, για μεταθέσεις και μετακινήσεις στο αρμόδιο Γ΄ Υπηρεσιακό Συμβούλιο. Επισημαίνουμε ότι, τα αιτήματα παραμένουν για μεγάλο χρονικό διάστημα σε εκκρεμότητα.

στ) Ουσιαστική και ολοκληρωμένη αναδιάρθρωση Τελωνειακής Υπηρεσίας.

Οι αλλαγές που έχουν επέλθει σε κοινοτικό επίπεδο, οι απλοποιήσεις και απλουστεύσεις των διαδικασιών, το μέγεθος των συναλλαγών, η μετεγκατάσταση πολλών επιχειρήσεων σε νέες βιομηχανικές περιοχές, επιβάλλουν αλλαγές στην σημερινή δομή της τελωνειακής υπηρεσίας (συγχωνεύσεις, καταργήσεις και αναβαθμίσεις).

Η ομοσπονδία μας έχει επεξεργασμένη πρόταση προς συζήτηση με την πολιτική και υπηρεσιακή ηγεσία, η οποία μπορεί να σας υποβληθεί στα πλαίσια μιας θεσμοθετημένης επιτροπής που θα οριστεί εκ μέρους σας.

ζ) Απλοποίηση διαδικασιών. Αναπροσαρμογή ελέγχων, αναβάθμιση Τελωνειακών περιφερειών με μεταφορά ουσιαστικών και καθοριστικών αρμοδιοτήτων που θα συμβάλουν στον περιορισμό της γραφειοκρατίας, με σκοπό την άμεση εξυπηρέτηση των πολιτών και των συναλλασσόμενων με την Τελωνειακή Υπηρεσία.

Για το λόγο αυτό προτείνουμε την θεσμοθέτηση επιτροπής με την συμμετοχή και εκπροσώπων της ομοσπονδίας μας, για την αναθεώρηση των διαδικασιών που εφαρμόζονται μέχρι σήμερα, λαμβάνοντας υπόψη και την εφαρμογή των συστημάτων ICIS NET και ELENXIS.

η) Άμεση ενίσχυση και αναβάθμιση των ελεγκτικών – διωκτικών Υπηρεσιών (ΣΔΟΕ – ΕΛΥΤ – Τμήματα Δίωξης) με καταρτισμένο προσωπικό και σύγχρονα μέσα ελέγχου. Άμεση χρήση των αποκτηθέντων και μη χρησιμοποιηθέντων μέχρι σήμερα δύο (2) πλοίων για την άσκηση των αρμοδιοτήτων μας στο θαλάσσιο χώρο και την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου και της φοροδιαφυγής.

θ) Βελτίωση των συνθηκών εργασίας των συναδέλφων μας σε ορισμένες τελωνειακές μονάδες, των οποίων η κτιριακή υποδομή κρίνεται απαράδεκτη. Ενδεικτικά αναφέρουμε:

• Τελωνείο Κήπων

• Β΄ Τελωνείο Θεσ/κης

• Τελωνείο Πατρών

ι) Επανεξέταση όλων των χορηγούμενων μέχρι σήμερα ατελειών και επιστροφών Ε.Φ.Κ., λαμβάνοντας υπ’ όψιν τόσο τα σημερινά κοινωνικά και οικονομικά δεδομένα, όσο και το ότι η κάθε παρεχόμενη ατέλεια πρέπει να είναι εξειδικευμένη και να στοχεύει στην αποκλειστική στήριξη της συγκεκριμένης ομάδας-κατηγορίας πολιτών.

Ακόμη, στο σύνολο των παρεχόμενων ατελειών θα πρέπει να διασφαλισθεί ότι οι διευκολύνσεις αξιοποιούνται μόνο από τις συγκεκριμένες κατηγορίες για τις οποίες θεσμοθετήθηκαν. Στις περιπτώσεις δε εκτροπών και καταστρατηγήσεων, θα πρέπει να αναθεωρηθεί ο στόχος και να επιδιωχθεί απευθείας οικονομική ενίσχυση των ωφελούμενων ομάδων, ώστε να περιορισθεί η κατάχρηση της εν λόγω ατέλειας και κατ’ επέκταση της απώλειας των φορολογικών εσόδων.

Κύριε Υπουργέ,

 Η Ομοσπονδία μας με το υπ’ αριθμ. 251/2-7-2010 σχετικό έγγραφό της είχε ζητήσει συνάντηση μαζί σας για τη συζήτηση όλων των ανωτέρω θεσμικών αλλά και οικονομικών θεμάτων τα οποία απασχολούν τον κλάδο μας, η οποία μέχρι σήμερα δεν έχει πραγματοποιηθεί.

Έχουμε τη γνώμη μάλιστα, ότι η συνάντηση αυτή πρέπει να ορισθεί το συντομότερο δυνατόν, καθώς οι παρεμβάσεις σας στα προαναφερόμενα ζητήματα πρέπει να υλοποιηθούν άμεσα.

Για την Εκτελεστική Επιτροπή της ΟΤΥΕ

Ο πρόεδρος Δημήτριος Τριμπόνιας

Η Γεν. Γραμματέας  Ελένη Ρετσίνα

spot_img

Τώρα ζωντανά! Web Radio από το Ελληνικό Φαινόμενο!

 

 

Τελευταία νέα

Μπερίσα: «McGonical και Ράμα συνένοχοι – Και οι δύο πρέπει να πάνε στη φυλακή»

Οπρώην πρωθυπουργός της Αλβανίας Σαλί Μπερίσα αντέδρασε σχετικά με το γεγονός ότι ο πρώην ανώτερος πράκτορας του FBI, Τσαρλς ΜακΓκόνιγκαλ, παραδέχτηκε την ενοχή του για τον φάκελο διαφθοράς με ανώτερους Αλβανούς αξιωματούχους. Με αντάλλαγμα μείωση της ποινής δέχθηκε τα πάντα από τον αλβανικό...

‘Ενας (ακόμα) Νίκαρος (Νέα Υόρκη, ΟΗΕ) και οι ανύπαρκτοι ”αγώνες”

Και ξαφνικά, μετά 50 χρόνια, ”αποφασίστηκε” να γίνουν συνομιλίες-διαπραγματεύσεις μεταξύ Ελλάδας-Τουρκίας γιά διάφορα θέματα, συμπεριλαμβανόμενων και ”εδαφικών”, όπως δήλωσε στο CNN ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, λίγο πριν συναντηθεί με τον πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, στο ”Σπίτι της...

ΚΑΣΣΕΛΑΚΗΣ, LANDIS + GYR KAI SIEMENS

Του Παναγιώτη Αποστόλου Πολιτικού αναλυτή – αρθρογράφου egerssi@otenet.grwww.egerssi.gr Όλα είναι… μπίζνες! Μπορεί να βλέπουμε το «αθώο» προσωπάκι του Τάιλερ, συντρόφου του Στέφανου Κασσελάκη, στις κάμερες και να αποτελεί θέμα στα κανάλια για την διαφορετικότητά του και τις βερμούδες του, όμως η...

ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ-από τις συνθήκες θανάτου των στελεχών των ΕΔ και 2 Ελλήνων πολιτών ρωτάω αληθεύει ότι πριν την ξεκάθαρη έκρηξη στο λεωφορείο υπήρξε αποκοπή...

Επειδή δεν βλέπω να υπάρχει ροή ενημέρωσης από τις συνθήκες θανάτου των στελεχών των ΕΔ και 2 Ελλήνων πολιτών ρωτάω αληθεύει ότι πριν την ξεκάθαρη έκρηξη στο λεωφορείο υπήρξε αποκοπή της πομπής από αυτοκίνητα με διακριτικά ανθρωπιστικής βοήθειας που...