Δευτέρα, 25 Σεπτεμβρίου, 2023
ΑρχικήΠολιτικάΕνας ύμνος προς...

Ενας ύμνος προς την αγάπη

 είναι το μήνυμα του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου με αφορμή τη γέννηση του Θεανθρώπου.

“… αγαπήσατε τον δι ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν ενανθρωπίσαντα εξ αγάπης Ιησούν Χριστόν και γνωρίσατε την κοινωνία της αγάπης Αυτού, συν τω Πατρί και τω Αγίω Πνεύματι, διότι της αγάπης Αυτού του προσωπικού Θεού ουδέν γλυκύτερον” 

σημειώνει μεταξύ άλλων στο μήνυμα του ο Οικουμενικός Πατριάρχης. Ολόκληρο το μήνυμα:

«Αδελφοί και τέκνα εν Κυρίω αγαπητά, με πολλήν χαράν η Εκκλησία μας μας καλεί να δοξάσωμεν τον Θεόν διά την επί γης εξ αγάπης αυτοπρόσωπον εν θεανθρωπίνη υποστάσει παρουσίαν του Χριστού, του ενός εκ των προσώπων της Αγίας Τριάδος.

Πρέπει με ιδιαιτέραν προσοχήν να εξετάσωμεν την αληθή και ζωοποιόν σημασίαν του γεγονότος της ενανθρωπήσεως του Υιού και Λόγου του Θεού. Αυτή αποκαλύπτει εις την ανθρωπότητα πρώτον, ότι ο Θεός είναι προσωπικός καί εμφανίζεται εις ημάς ως πρόσωπον, όπως πρόσωπα έπλασε και ημάς τους ανθρώπους, και δεύτερον, ότι περιβάλει ημάς δια της αγάπης Του.

Τα δύο αυτά γεγονότα, το πρόσωπον καί η αγάπη του Θεού, εκφράζουν θεμελιώδεις αληθείας της πίστεως μας, τας οποίας πολλάκις βεβαίως έχομεν ακούσει. Εν τούτοις, η επίδρασις αυτών εις την ζωήν μας δεν είναι όση πρέπει, διότι πολλοί εξ ημών δεν αισθανόμεθα την αδελφοσύνην του Χριστού με το πρόσωπον μας, ούτε την απέραντον αγάπην Αυτού προς ημάς, και αντιστοίχως δεν ανταποδίδομεν την αγάπην μας προς τον Χριστόν, ώστε δια της κοινωνίας της αγάπης να γίνωμεν κοινωνοί κατά χάριν και των άλλων ιδιοτήτων Αυτού.

Δεν δικαιολογούνται κάπως να αγνοούν την αγάπην του Θεού και το πρόσωπον Του αυτοί οι οποίοι δεν εγνώρισαν τον Χριστόν και δια τούτο πελαγοδρομούν εις αναζήτησιν της απροσώπου οντότητος, την οποίαν εκλαμβάνουν ως Θεόν, ουδόλως δικαιολογούμεθα ημείς οι ορθόδοξοι χριστιανοί να ακολουθώμεν τας αδιεξόδους αναζητήσεις των.

Αυτοί οι εν πλάνη αδελφοί μας αντί να αναζητούν τον Θεόν ως πρόσωπον και να πλησιάζουν Αυτόν δια του πλησιάσαντος ημάς Ιησού Χριστού, αγωνίζονται απεγνωσμένως να γίνουν δια των ιδικών των δυνάμεων θεοί, ως ο Αδάμ ενόμισεν ότι θα κατώρθωνεν υπακούων εις το πονηρόν πνεύμα.

Ο αληθινός όμως προσωπικός Θεός, ο γνωριζόμενος μόνον δια του γεννηθέντος εν φάτνη εξ αγάπης προς ημάς Ιησού Χριστού, μας υπεσχέθη την υιοθεσίαν, την επάνοδον εις τους κόλπους του Πατρός, και την δια του Χριστού κατά χάριν θέωσιν. Μόνον δια του Χριστού πραγματώνεται η πανανθρωπίνη επιθυμία προς υπέρβασιν της φθαρτότητος και της μονώσεως της χωρίς αγάπην υπάρξεως και η ανάπτυξις της κοινωνίας της μεταξύ θείων και ανθρωπίνων προσώπων αγάπης, η οποία οδηγεί εις την αιωνιότητα και την αφθαρσίαν.

Ας στρέψωμεν τα βλέμματα των καρδιών μας προς τον αρτιγέννητον και εν φάτνη κείμενον Ιησούν Χριστόν και αναλογιζόμενοι πόσον μας αγαπά, ας αγαπήσωμεν Αυτόν εξ όλης της καρδιάς, της διανοίας και της υπάρξεώς μας. Μόνον δια της αγάπης του Ιησού Χριστού θα γίνωμεν κοινωνοί και της θείας Αυτού φύσεως κατά χάριν, ως Αυτός δια της αγάπης εγένετο κοινωνός της ανθρώπινης ημών φύσεως.

Ανθρωποκεντρικαί προσπάθειαι, διαλογισμοί, ψυχεδελικαί καταστάσεις και εκστάσεις και παρεμφερείς εξωχριστιανικαί εμπειρίαι δεν οδηγούν εις συνάντηση του αληθινού προσωπικού Θεού της αγάπης, αλλά εις το βαθύ και παγερόν σκότος εις το έρεβος της αιωνίας απωλείας, εις την αίσθησιν του πλήρους και αβυσσαλέου κενού.

 Δια τούτο, τέκνα αγαπητά εν Κυρίω αγαπήσατε τον δι ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν ενανθρωπίσαντα εξ αγάπης Ιησούν Χριστόν και γνωρίσατε την κοινωνία της αγάπης Αυτού, συν τω Πατρί και τω Αγίω Πνεύματι, διότι της αγάπης Αυτού του προσωπικού Θεού ουδέν γλυκύτερον. Μέγας κήρυξ της αγάπης του Θεού είναι ο ταυτίσας Θεόν και αγάπην ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, ο ειπών τον κορυφαίον λόγον «ο Θεός αγάπη εστί».

 Και μετ’ αυτόν ο εις τέλος αγαπήσας τον Χριστόν Απόστολος Παύλος, ο γράψας το θερμουργόν λόγον «τις ημάς χωρίσει από της αγάπης του Χριστού;». Ούτε θλίψις, ούτε μάχαιρα, ούτε θάνατος, ούτε άλλη αγάπη δύναται να είναι ισχυροτέρα της αγάπης μας προς τον Χριστόν.

Εις υπόμνησιν δε των λόγων και των εξ αγάπης έργων του Αγίου Αποστόλου Παύλου και επί τη συμπληρώσει δύο χιλιάδων ετών από της γεννήσεώς του ανακηρύσσομεν το ερχόμενο έτος 2008 ως έτος του Αποστόλου Παύλου.

Ευχόμεθα πατρικώς και ολοκαρδίως όπως ο εν φάτνη γεννηθείς εξ αγάπης δια την ημών σωτηρίαν Ιησούς Χριστός, δια πρεσβειών της απειράνδρου και αειπαρθένου Μητρός Αυτού του Αγίου προκατόχου ημών Ιωάννου του Χρυσοστόμου,

εις την μνήμην του οποίου είναι αφιερωμένον το απερχόμενον έτος, και του επίσης Αγίου προκατόχου ημών Νήφωνος, ανιδρυτού και δευτέρου κτήτορος της εν Αγίω Ορει Ιεράς Πατριαρχικής και Σταυροπηγιακής μονής του Αγίου Διονυσίου του οποίου κατά το προσεχές έτος εορτάζομεν την πεντακοσιοστήν επέτειον από της κοιμήσεως, έως και των Αγίων Αποστόλων Ιωάννου και Παύλου,

 κηρύκων κατ’ εξοχήν της αγάπης του Θεού και πάντων των Αγίων, καταστήση φάτνην Αυτού την καρδίαν εκάστου εξ ημών και αποκαλύψη εις όλους το πρόσωπον της αγάπης Του, και επικαλούμεθα εφ’ υμάς την χάριν και το πλούσιον Ελεος Αυτού.

Καλά Χριστούγεννα, ειρηνικόν και ευλογημένον δωδεκαήμερον, καρποφόρον πνευματικώς και υλικώς το νέον έτος.

Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίου Κωνσταντινούπολη.

spot_img

Τώρα ζωντανά! Web Radio από το Ελληνικό Φαινόμενο!

 

 

Τελευταία νέα

Μπερίσα: «McGonical και Ράμα συνένοχοι – Και οι δύο πρέπει να πάνε στη φυλακή»

Οπρώην πρωθυπουργός της Αλβανίας Σαλί Μπερίσα αντέδρασε σχετικά με το γεγονός ότι ο πρώην ανώτερος πράκτορας του FBI, Τσαρλς ΜακΓκόνιγκαλ, παραδέχτηκε την ενοχή του για τον φάκελο διαφθοράς με ανώτερους Αλβανούς αξιωματούχους. Με αντάλλαγμα μείωση της ποινής δέχθηκε τα πάντα από τον αλβανικό...

‘Ενας (ακόμα) Νίκαρος (Νέα Υόρκη, ΟΗΕ) και οι ανύπαρκτοι ”αγώνες”

Και ξαφνικά, μετά 50 χρόνια, ”αποφασίστηκε” να γίνουν συνομιλίες-διαπραγματεύσεις μεταξύ Ελλάδας-Τουρκίας γιά διάφορα θέματα, συμπεριλαμβανόμενων και ”εδαφικών”, όπως δήλωσε στο CNN ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, λίγο πριν συναντηθεί με τον πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, στο ”Σπίτι της...

ΚΑΣΣΕΛΑΚΗΣ, LANDIS + GYR KAI SIEMENS

Του Παναγιώτη Αποστόλου Πολιτικού αναλυτή – αρθρογράφου egerssi@otenet.grwww.egerssi.gr Όλα είναι… μπίζνες! Μπορεί να βλέπουμε το «αθώο» προσωπάκι του Τάιλερ, συντρόφου του Στέφανου Κασσελάκη, στις κάμερες και να αποτελεί θέμα στα κανάλια για την διαφορετικότητά του και τις βερμούδες του, όμως η...

ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ-από τις συνθήκες θανάτου των στελεχών των ΕΔ και 2 Ελλήνων πολιτών ρωτάω αληθεύει ότι πριν την ξεκάθαρη έκρηξη στο λεωφορείο υπήρξε αποκοπή...

Επειδή δεν βλέπω να υπάρχει ροή ενημέρωσης από τις συνθήκες θανάτου των στελεχών των ΕΔ και 2 Ελλήνων πολιτών ρωτάω αληθεύει ότι πριν την ξεκάθαρη έκρηξη στο λεωφορείο υπήρξε αποκοπή της πομπής από αυτοκίνητα με διακριτικά ανθρωπιστικής βοήθειας που...